Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden wederom gedaan de opgaven, voorgeschreven in art. 2, derde lid.

3. Telkens, wanneer die verklaring achterwege blijft; van hem, aan wien het bericht, bedoeld in het eerste lid, is gezonden, binnen de gemeente geene woonplaats bekend is; of de vergunning is geweigerd, wordt de naam van den belanghebbende van de lijst geschrapt, en het bericht, bedoeld in het eerste lid, gezonden aan wie naar de volgorde van inschrijving daarvoor in aanmerking komt.

4. Voor zoover er eene vergunning beschikbaar is, welke niet kan worden verleend aan een op de lijst ingeschreven persoon, wordt ter openbare kennis gebracht, dat er eene vergunning beschikbaar is.

5. Indien daarna meer verzoekers zich aanmelden, dan er vergunningen beschikbaar zijn, komt het eerst in aanmerking, wie zich het eerst aanmeldt, met dien verstande, dat, voor zoover aanmeldingen op denzelfden dag geschieden, de in leeftijd oudere verzoeker vóór gaat.

6. Op hen, wier verzoeken niet meer in aanmerking kunnen komen, is art. 13 van toepassing.

Dit artikel houdt een principe in, dat met alle billijkheid lacht. Immers hier wordt genegeerd, dat een vergunning een kapitaal vertegenwoordigt; dat de zaak, die de ouders aan hunne kinderen of andere rechtverkrijgenden nalaten, in waarde zeer sterk vermindert, als de vergunning er van afgenomen wordt. Voor deze waarheid zijn bewijzen in overvloed. Men neme b.v. als maatstaf de publieke inschrijvingen voor de pacht van buffetten met en zonder vergunning. Zoo werd in het begin van 1906 voor den Prinsentuin te Leeuwarden een openbare verpachting gehouden, waarin door een 6-tal personen werd ingeschreven gezamenlijk voor f 10680.— met vergunning en f 7677.— zonder vergunning, dit is dus gemiddeld per inschrijver f 1780.— met vergunning en f 1279.50 zonder vergunning. Niet

Sluiten