Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog een opmerking bij dit artikel: de termijn van veertien dagen, binnen welken het hooger beroep dooiden verzoeker kan worden ingesteld, begint met den dag, waarop de beschikking is uitgereikt. Nu wordt zoo'n beschikking soms uitgereikt vele dagen na de dagteekening der beschikking. Het lijkt ons ter voorkoming van kwesties zeer wenschelijk dat de wet voorschrijve dat op de beschikking of het afschrift, in het bijzijn van hem die het stuk ontvangt, worde aangeteekend den dag waarop het wordt uitgereikt.

Artikel 17.

1. Gedeputeerde Staten .tellen, te beginnen in 1904, daarna voor 1 Jul, 1909, en vervolgens eveneens om de 5 jaren vóór

Juli, eene lijst vast van de gemeenten, bedoeld in art. 1 derde hd, en doen die onverwijld in het provinciale blad opnemen. Als grondslag voor de vaststelling van de lijst wordt genomen het ..anta inwoners op 1 Januari, voorafgaande aan die vaststelling

2. Binnen 21 vrije dagen na de dagteekening van het provin. cia e blad, waarin het besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling der lijst is opgenomen, kan daarvan bij Ons in beroep worden gekomen door Onzen Commissaris in de provincie, dooiden gemeenteraad, alsmede door eiken belanghebbenden houder eener vergunning in de gemeente. Op beroepen, door meerderen afzonderlek ingesteld, wordt bij één besluit beslist. Gedeputeerde Staten wijzigen de door hen vastgestelde lijst naar Onze uitspraak ndien deze daartoe strekt, onverwijld nadat zij te hunner kennis

gebracht en doen die wijziging in het provinciale blad opnemen

ó. lJe lijst wordt van toepassing:

met betrekking tot de gemeenten, ten opzichte van welke van het besluit van Gedeputeerde Staten niet in beroep is gekomen met 1 Januari van het jaar, volgend op dat, waarin zij door Gedeputeerde Staten is vastgesteld:

dJt b,et'ekki"g to' de g^eenten, ten opzichte van welke van lat besluit wel ,n beroep is gekomen, ingeval het beroep door Ons is afgewezen, acht dagen na de dagteekening van Onze uitpraak; en in geval l.et beroep door Ons is toegewezen, acht dagen

Sluiten