Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikkl 21.

W i ! ü - !" aanslag ln het vergunningsrecht kan de belanghebbende bij den gemeenteraad bezwaren inbrengen binnen veei-

agen, nadat de aanslag door burgemeester en wethouders te zyner kennis is gebracht.

2 De gemeenteraad beslist daarop zoo spoedig mogelijk en

eelt zijne beslissing terstond aan den belanghebbende mede. . ndien de raad den aanslag vermindert, wordt het te veel betaalde binnen eene maand aan den belanghebbende terugge-

4. Indien de raad den aanslag verhoogt, wordt het bedrag der

11 h °>gl"g Vü0r. het einde van het vergunningsjaar betaald. Bij gebreke van tijdige betaling vervalt de vergunning met den aanvang van het eerstvolgende vergunningsjaar.

De herschatting is in de nieuwe wet gebracht als iets waarop de vergunninghouder recht heeft. En we hebben dit een verbetering der oude wet genoemd. Maar zooals ze nu geregeld is in de meeste gemeenten, is de heele zaak mets dan een wassen neus. De belanghebbende komt in Jiooger beroep ; het college van B. en W. le-t aan den Raad de schatting over der deskundigen, die natuurlijk hun eerste meening handhaven. B. en W. adviseeren den Raad conclusie te nemen overeenkomst^ dit rapport, en de Raad, die over geenerlei gegevens beschikt, kan niet anders dan zoo doen.

Wil men een goede regeling, dan neme men als voorbeeld de verordening te Amsterdam. Daar kan do belanghebbende een deskundige aanwijzen, die voor hem optreedt; B. en W. wijzen als herschatter aan iemand die niet aan de schatting deelgenomen heeft en een derde deskundige wordt op verzoek van B. en W. aangewezen door één der ontvangers der directe belastingen. Deze deskundigen maken een proces-verbaal op en zen-

Sluiten