Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dit aan B. en W. Aan den Raad wordt prae-advies uitgebracht door een vaste Raad-commissie, bestaande uit drie leden en vier plaatsvervangers. Deze commissie heeft de bevoegdheid de deskundigen te hooren en van alle bescheiden kennis te nemen, die betrekking hebben op het bezwaarschrift.

Vooral als de basis een vaste is, kan zulk een Raadscommissie nuttig werk doen; in elk geval controleerend optreden en veel geknoei voorkomen of te niet doen.

Maar die basis! In Leiden, waar ook een regeling bestaat als te Amsterdam, werd in de zitting van 18 October 1906 lang en breed gedebatteerd hoe de thans in de wet genoemde basis opgevat moest worden. Met 14 tegen 13 stemmen werd toen op een aantal reclames, op voorstel van B. en W. afwijzend beschikt. B. en W. en de kleine meerderheid waren toen o. a. van meening dat het onwettig is rekening te houden met het element „winst". Ons inziens is het anders heel duidelijk, althans in de praktijk is het iederen huiseigenaar duidelijk, dat de huurwaarde van een localiteit, waarin een bedrijf wordt uitgeoefend, hooger is, naarmate dit bedrijf meer bloeit.

Nogmaals echter: zet als eenige basis in de wet: de winst. En al het getob is uit.

Artikel 22.

1. De vergunning wordt verleend voor één jaar, loopende van ' 1 Mei van het eene tot 1 Mei van het daaropvolgende jaar. Zy kan ook tusschentijds worden verleend: alsdan loopt de eerste termijn tot 1 Mei daaraanvolgende: voor dit tijdvak wordt het vergunningsrecht bij kwartalen berekend, geldt een gedeelte van een kwartaal voor een geheel.

2. De vergunning wordt telkens geacht weder voor één jaar te zijn verlengd, indien vóór het eindigen van den termijn het ver-

Sluiten