Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Indien het bestuur van de societeit die opgave niet binnen twee dagen na de aanvrage van burgemeester en wethouders verstrekt, vervalt de vergunning met den aanvang van het eerstvolgende vergunningsjaar.

Als de societeits-vergunning naar onze wenschen vervalt, kunnen alle bepalingen als deze, die ten doel hebben de gefingeerde societeiten tegen te gaan, natuurlijk ook geheel geschrapt worden. Maar als ze er in blijven, dan wijzige men het tweede lid van dit artikel, dat werkelijk een Russisch karakter draagt: Als het bestuur eener societeit niet binnen twee dagen, zegge " X 24 uur, voldoet aan het bevel tot opzending eener ledenlijst, vervalt de vergunning, d. w. z. in de practijk: beloopt de societeit een boete van ± f 2000 (voor het koopen van een nieuwe vergunning). Zou men van die twee dagen niet minstens twee weken maken? Zooals het nu is, is de bepaling inderdaad draconisch.

Artikel 24.

1. De vergunning geldt uitsluitend voor de in de akte van vergunning vermelde localiteit of localiteiten, alsmede voor de open aanhoorigheden van het huis, waarin zich die localiteit of die localiteiten bevinden en voor dat deel van den openbaren weg, waarop het verstrekken van sterken drank in het klein ingevolge eene verordening, als bedoeld in art. 11, is toegestaan. Zij geldt, behoudens de uitzonderingen, in het tweede en derde lid van dit artikel vermeld, uitsluitend voor den persoon des verzoekers.

2. Bij overlijden van den vergunninghouder kan het bedrjjf gedurende het loopende vergunning?jaar zonder nadere vergunning worden voortgezet door zijne weduwe of, bij ontstentenis van deze, of indien deze van hare bevoegdheid niet binnen twee weken gebruik maakt, door de rechtverkrijgenden. Bij tijdelijke onbevoegdheid of verhindering van den vergunninghouder kan het bedrijf gedurende het loopende vergunningsjaar zonder nadere vergunning worden voortgezet door zijne inwonende echtgenoote

Sluiten