Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd, waarin B. en W. de wijziging der akte moeten weigeren. Dit noemt ook het geval, genoemd in art. 8, no. 8, d. w. z. dat de lokaliteit, waarvoor de wijziging wordt gevraagd, voldoen moet aan de eischen, gesteld krachtens art. 6. Toen we art. 6 behandelden, hebben we reeds veel van de bezwaren genoemd, die aan de bepaling vastzitten. We hebben er hier dus niet veel aan toe te voegen. We willen slechts één voorbeeld noemen: een vergunninghouder heeft in zijn inrichting behoefte aan een klein zaaltje, waar b.v. een bestuur kan vergaderen, twee personen een zaak kunnen afsluiten, etc. Zoo'n zaaltje moet uit den aard der zaak, wil het gezellig zijn, niet groot zijn, b.v. 16 M2. Zoo'n zaaltje zou niet in de akte van vergunning opgenomen kunnen worden ; want dan moet de afmeting minstens 20 of 25 M2. zijn. Het Kon. besluit, dat de eischen vastgesteld heeft, bepaalt zulks en laat zelfs geen afwijking er van toe.

Men diene bij wijziging der wet, met al zulke aan de practijk ontleende gevallen rekening te houden.

Artikel 26.

1. De akte van eene vergunning, met uitzondering van die voor den verkoop, bedoeld in art. 1, tweede lid, letter b, en het afschrift. bedoeld in art. 32, eerste lid, kan op schriftelijk verzoek en met toestemming van Ons worden overgeschreven: le. ten name van een persoon, die het bedrijf zal uitoefenen in eene localiteit, welke deel uitmaakt van eene inrichting voor maatschappelijk verkeer; 2e. ten name van eene societeit ten behoeve van den verkoop in de localiteit van die societeit.

2. De overschrijving wordt gedaan door burgemeester en wethouders, of, voor zooveel betreft de overschrijving ten name van eene societeit, door Gedeputeerde Staten.

3. De overschrijving wordt door burgemeester en wethouders geweigerd, wanneer hij, te wiens name zij wordt gevraagd, ver-

Sluiten