Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abtikkl 28.

De vergunning wordt door burgemeester en wethouders of, voor zooveel betreft eene vergunning voor den verkoop in een logement alleen aan logeergasten of in de localiteit van eene societeit, door Gedeputeerde Staten ingetrokken:

le. wanneer omstandigheden zich voordoen op grond waarvan, waren ze vroeger aanwezig of bekend geweest, zij krachtens art. 8, eerste^lid, nrs. 2-18 of krachtens art. 9, eerste lid, of tweede lid, 2\—6'. zou zijn geweigerd, voor zoover het daarin bepaalde, met uitzondering van het bepaalde in art. 8, eerste lid, nrs. 10-13, kracht van wet had op het tijdstip, waarop de vergunning werd verleend ;

2e. wanneer de vergunninghouder, die zich in de uitoefening van het bedrijf door een ander laat vervangen, zelf langer dan drie maanden in het vergunningsjaar buiten noodzaak niet woont in het huis, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend.

Deze bepaling is niet van toepassing op eene vergunning, verleend voor den verkoop in een logement alleen aan logeergasten of in de localiteit van eene societeit; op eene vergunning bedoeld in art. 1, tweede lid, letter b; op eene vergunning verleend voor eene localiteit welke slechts gedurende een gedeelte van het jaar, doch niet langer dan zes maanden, voor het publiek toegankelijk ie; en op eene vergunning, aan een weduwe verleend ingevolge art. 15 of art. 55, eerste lid, letter b, voor zoover de overleden echtgenoot woonde buiten het huis, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend.

3e. wanneer niet is voldaan aan het voorschrift van art. 27, eerBte lid;

4e. wanneer daarvan gedurende drie maanden achtereen opzettelijk niet wordt gebruik gemaakt;

5e. wanneer zich in de localiteit feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat de voortduring der vergunning een gevaar zou opleveren voor de openbare orde of veiligheid;

6e. wanneer hij, die het bedrijf uitoefent voor dén vergunninghouder, verkeert in een der gevallen, vermeld in art. 8 eerste lid, nrs. 10-13 of 16;

7e. wanneer zij strekt voor den verkoop in de localiteit van eene societeit, en in strijd met de bepalingen van de statuten of het reglement, gelijk die zijn overgelegd ingevolge art. 2, vijfde

Sluiten