Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abtikki, 34.

1. Het ia verboden, in eene localiteit, waarvoor niet eene verdunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, of, voor zoover art. 1, tweede lid, van toepassing is, voor den verkoop, bedoeld aldaar onder lett. a, is verleend, anderen drank te verkoopen voor gebruik ter plaatse van verkoop, zonder verlof. Deze bepaling is nief van toepassing, voor zoover ingevolge art. 3 voor verkoop van sterken drank vergunning niet vereischt is.

2. De verkoop van anderen dan sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop wordt onderscheiden in:

a. verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank;

b. verkoop uitsluitend van alcoholvrijen drank.

3. Het verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank, geldt tevens voor den verkoop van alcoholvrijen drank.

Het verlof wordt gevraagd aan burgemeester en wethouders der gemeente, binnen welke de verzoeker het bedrijf wenscht uit te oefenen.

4. Het in art. 2, derde en zevende lid, bepaalde ten aanzien van de vergunning is mede van toepassing ten aanzien van het verlof.

5. Het verzoekschrift, waarbij het verlof wordt gevraagd en de beschikking daarop zijn vrjj van zegelrecht-

Dé redactie van het eerste lid is zoodanig, dat voor eeu „localiteit verlof noodig is (als er geen vergunning, ongesplitst of a is), waaruit volgt dat in wagens, op vaartuigen, in tentjes en dergelijken, bier etc. verkocht kan worden zonder verlof. Dit achten wij een onbillijkheid.

Dikwijls zijn die wagens en tentjes, zelfs zijn er op kermissen groote biertenten, concurrenten van de gevestigde zaken, die op zware lasten zitten en die dus door de overheid ook beschermd moeten worden tegen oneerlijke concurrentie, zooals de boven beschreven soort

Sluiten