Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdens intrekken of vervallen, van kracht tot 1 Mei 1905 voor den verkoop bij hoeveelheden van minder dan twee liter.

2. Indien een houder van een vergunning, als bedoeld in het eerste lid, het bedrijf na 30 April 1905 wenscht voort te zetten, wordt op een vóór 1 Maart 1905 tot burgemeester en wethouders te richten verzoek, waarbij opgave wordt overgelegd van de oppervlakte der localiteit of localiteiten, in de akte van zijne vergunning en in het afschrift daarvan de wijziging aangebracht, dat zij voortaan gelden zal voor den verkoop bij hoeveelheden van minder dan tien liter voor gebruik ter plaatse van verkoop of elders met vermelding van de oppervlakte der localiteit of localiteiten.

3. Bij gebreke van een verzoek, als bedoeld in het tweede lid, vervalt de vergunning met 1 Mei 1905.

Dit artikel, een noodzakelijke aanvulling op art. 58, en dus ter handhaving van bestaande rechten in de wet gebracht, heeft door zijn wreed strafstellend slot heel wat menschen ten ondergang gedoemd. De oude akte, die eigenlijk maar geldende was voor den verkoop beneden twee liter, moest geldende gemaakt worden tot een die vereischt wordt voor den verkoop beneden 10 liter. En om nu voortaan geen geharrewar te krijgen over de vraag of de localiteit nog altijd dezelfde was, als die waarvoor de vergunning verleend was, zou de akte voortaan de oppervlakte noemen der localiteit. Ziehier de heele beteekenis van het artikel. Als iemand achterbleef in het doen wijzigen van zijn akte, zooals het artikel aangeeft, had hij groote kans na 1 Mei 1905 een bekeuring op te loopen als hij 2 liter of meer tegelijk verkocht. Al heel gauw zou men na 1 Mei 1905 gekomen zijn met het verzoek de akte te wijzigen. En als men nu een boete had gesteld op het verzuim, als men b.v. ƒ 25 had laten betalen door hen die te laat het verzoek tot wijziging der akten hadden gedaan, dan was o. i. de straf flink genoeg geweest. Nu zijn er

Sluiten