Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<le nrs. 10—14 en 16 betreft. De vergunning wordt bovendieD, indien hij het bedrijf wenscht voort te zetten in eene andere localiteit, geweigerd in de gevallen, vermeld in art. 8, eerste lid, nr. 1, voor zooveel betreft eene verordening, als bedoeld in art. 7, eerste lid le. of '2e.; nrs. 2 en 3.

4. Indien die vergunning hem geweigerd moet worden uitsluitend hetzij op grond, dat het vastgestelde maximum bereikt is, hetzij op grond van art. 8, eerste lid, nr. 9, wordt hem eene bijzondere vergunning verleend voor den verkoop bij hoeveelheden van twee tot tien liter op de wijze, omschreven in art. 1, vierde lid. Onder het woord .Vergunning" boven of terzijde van de buitendeur, die toegang geeft tot de inrichting, worden geplaatst de woorden: ,.Verkoop beneden 2 liter verboden."

5. Indien de houder van eene bijzondere vergunning sterft, kunnen de akte van de vergunning en het afschrift daarvan worden overgeschreven ten name van zijne overlevende echtgenoote, indien deze op 1 Mei 1904 met hem gehuwd was en bij hem inwoonde, en binnen eene maand na het overlijden een schriftelijk verzoek om overschrijving indient. Die overschrijving wordt geweigerd in de gevallen, vermeld in art. 8, eerste lid, nrs. 10—14.

6. De namen van de natuurlyke personen, die ieder in het bezit zijn van eene bijzondere vergunning, worden vóór de namen der andere personen, bedoeld in art. 13, geplaatst op de lijst, aldaar bedoeld, in de volgorde van de dagen, waarop hun verzoek om eene vergunning inkwam, met dien verstande, dat, voor zoover verzoeken op denzelfden dag inkwamen, de in leeftijd oudere vóór gaat. Art. 14, eerste, tweede en derde lid is, van toepassing.

7. Het recht voor eene bijzondere vergunning ingevolge art. 20, eerste lid, te betalen, bedraagt vijf en zeventig ten honderd van het bedrag, bepaald in art. 20, derde lid.

8. De bijzondere vergunning wordt ingetrokken: le. wanneer zich omstandigheden voordoen op grond waarvan, waren zij vroeger aanwezig of bekend geweest, zij zou zijn geweigerd; 2e. in de gevallen, bedoeld in art. 28, nrs. 3—6; 3e. wanneer den houder eene vergunning, als bedoeld in het tweede lid, wordt verleend of een der gevallen, gesteld in art. 14, derde lid, zich voordoet.

9. Eene bijzondere vergunning wordt gelijk gesteld met eene vergunning voor den verkoop, bedoeld in art. 1, tweede lid, letter b, voor de toepassing van de art. 6; art. 8, nr. 15, tweede lid;

Sluiten