Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun gerant die wel verplicht zal worden zich ten op-

verMn/a\ VergUnninS muurvast contractueel te verbinden tegenover het groot-kapitalistisch lichaam, ^/leme vergunninghoudende Iichamen en firma's, alsmede de slijters, tegen wie dit artikel en art. 8, no. 9 met gericht heeten, zullen de slachtoffers worden Er zal een storm van verontwaardiging opgaan. De volks-

ZwgeT,°i gT ZU"en Zdven 00k denkelijk het hoofd schudden. Maar men kan niet ten eeuwigen dage

aan den gang blijven met het herzien van drankwetten

, V8lJ geen geld mee te 'nnen voor de publieke kas als met accijnsverhogingen, die periodiek zijn. Het onrecht zal dus geschieden en opnieuw zullen rechts-

g7e .eweerbied V°0r de Wet in den hoek morden gedrukt Wee de samenleving! want uit dien hoek komen dan leelijke monsters te voorschijn.

We waarschuwen dus ernstig ter betrachting bij de wetsherziening. J

Artikel 67.

hJ' VT,TSen' ver]eend voor den verkoop in ten dienste van het publiek bestemde localiteiten van openbare middeler van

1 Mei^lQlO Tot' °f Vr°eg6r vervallen'

b»te„ " h'm •*2S' »• *« «■ «■

bednpIH8t b®P'lalde in art" 66 is ten inzien van de vergunningen bedoeld in het eerste lid, niet van toepassing. * '

in nf lheTeD Va" Wette" gaat niet Vlu*' "iet

Maar t / T" wettenmolen heel kalmpjes draait. Maai t is toch ernstig te hopen, dat ook voor 1 Mei 1910

dit art,ke1 met zijn vreemdsoortig beginsel verdwenen is

Het za anders een bespottelijkheid wezen in het klas-

voorV der;r«heid voor landgenoot en vooral ook vooi den vreemdeling.

Sluiten