Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 68.

Het bepaalde in art. 28, no. 2, is niet van toepassing op eene vergunning, verleend vóór 1 Januari 1904.

Bij de bespreking van art. 28, 2e., en art. 55 hebben we reeds gepleit voor het behoud van de mogelijkheid an zetkasteleins, die soms noodzakelijk zijn. Èn we hebben er op gewezen dat vooral de weduwen van vergunninghouders zich op dit artikel 68 moesten kunnen beroepen. We achten het niet ondienstig nogmaals hierop

de aandacht te vestigen.

SLOTWOOKD.

De overige artikelen der wet kunnen we veilig aan un lot overlaten. En alzoo zijn we genaderd tot het slot van de taak, die we ons opgelegd hadden: na te gaan m welken geest de Drankwet gewijzigd zou moeten worden wilde ze, zonder de belangen van tienduizenden te schaden, bereiken het bitter weinige dat met een wet op dit gebied te bereiken is.

We zijn stellig overtuigd, dat een wet heel weinig geeft als men een sociaal kwaad, als het drankmisbruik, wil verhelpen. We ontzeggen den wetgever het recht maatregelen te nemen tegen een matig gebruik van alcoholhoudende dranken. De wetenschap veroordeelt zulks niet; er zijn zelfs physiologen, die een matig gebruik als voordeehg beschouwen. Mag men dan iets

dn!j0M Vta 6611 genotmiddeI ^ in den ban'

doen. Mag men den mensch een genot ontnemen, dat

onschadelijk, voor velen een soort behoefte is? Waar

is de potentaat die pijp en sigaar zou durven verbieden ?

Sluiten