Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zijn die minder schadelijk dan het glas alcoholische drank met verstand gebruikt? De pijp en sigaar spelen in de samenleving, althans in de Nederlandsche, vrijwel dezelfde rol als de borrel, het glas bier of wijn. Nu is het waar, dat er menschen zijn, die door te veel gebruik van alcoholische dranken zichzelven, hun gezin en daardoor ook de samenleving te kort doen. Wij behooren echter niet tot hen, die meenen dat het aantal van dezulken zoo groot is, dat de wetgever daartegen met krasse middelen moet optreden. Wij gelooven op goede gronden en met de statistiek in de hand, dat matigheid in ons land regel, onmatigheid uitzondering is.

Waar de toestand zoo is, kunnen wij een Russische wet — en we hebben voldoende aangetoond dat de Drankwet in velerlei opzicht er zoo eene is — niet anders dan scherp veroordeelen.

Een uitgebreide klasse van Staatsburgers wordt het offer van zulk een wetgeving; de drankverkooper, in welke positie ook, gaat gebukt onder dezen misstand. Dit is een groot onrecht, want zij brengen het kwaad niet.

Het kwaad dat men bestrijden wil, zit in "s menschen ziel, verstand, aanleg, temperament, hoe men 't noemen wil. Zoo iets verbetering kan brengen, zal het slechts de verbetering van den mensch zijn, dus de opvoeding.

De Drankwet heeft in dit opzicht geenerlei effect. Ze rust op een verkeerde basis. Ze zocht verbetering te brengen, minder drankgebruik, hoofdzakelijk door: 1°. het aantal inrichtingen, waarin sterke drank geschonken mag worden te beperken; 2e. aan de inrichtingen, waar alcoholische dranken verkocht worden, allerlei eischen te stellen; 3e. de wijze, waarop en wanneer ze verkocht mogen worden, aan te geven;

Sluiten