Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat niet in de Staten-Generaal was vertegenwoordigd, terwijl bij den Munsterschen vrede van 30 Januari 1648 onze veroveringen in Brabant, Limburg en Vlaanderen (Zeeuwsch Vlaanderen-) aan ons verbleven. Ook behielden wij al onze veroveringen in Oost- en West-In dië.

De veroverde gewesten in het zuiden werden niet bij de zeven provinciën ingelijfd en hadden geen aandeel in de regeering. Zij werden door de Staten-Generaal bestuurd, die er volledige souvereiniteitsrechten over uitoefenden, dat wil zeggen, geheel willekeurig de wetten voor die streken maakten, de belastingen oplegden, de stedelijke regeeringen benoemden enz. Brabant heeft herhaaldelijk doch te vergeefs getracht een provincie van de Unie te worden.

De vereenigde Nederlanden vormden voor het overige een republiek, dat wil zeggen een staat of statenverbond, waarover verschillende regeeringslichamen het bewind voerden. Ieder gewest bleef op zich zelf staan. Bij de Unie van Utrecht waren aan alle afzonderlijke provinciën eigen rechten gewaarborgd; zij werden geregeerd door de staten, welker samenstelling en bevoegdheid in hoofdzaak overal dezelfde waren. De edelen en de vroedschappen of stedelijke regeeringen vormden de voornaamste bestanddeelen van de wetgevende macht der staten, terwijl er meestal een stadhouder was, bij wien dan de uitvoerende macht berustte en die het

recht handhaafde.

Aan de Staten-Generaal, uit de gemachtigden der verschillende gewesten samengesteld, waren alleen de maatregelen van algemeene strekking voorbehouden, zooals het voeren van oorlog en het sluiten van bondgenootschappen met vreemde staten. Zooals wij boven gezien hadden bestuurden de Staten-Generaal ook de veroverde gewesten in het zuiden des lands, of generaliteits landen.

Daar de Staten-Generaal geen permanent of voortdurend vergaderd college vormden, was er nog een raad van State, aan welke de uitvoering der algemeene wetten was opgedragen en die over de algemeene zaken, de zaken van oorlog en het financiewezen b.v. het beheer voerde. Later hebben de Staten-Generaal onderscheidene bevoegdheden van den raad van State aan zich getrokken, maar niet de zoo even genoemde afdeelingen van het bestuur. Er was ook een rekenkamer, die de ontvangsten en uitgaven betrekkelijk het algemeen beheer controleerde; terwijl het voor de Unie zoo belangrijke beheer der zeezaken gevoerd werd door de zeeprovinciën

Sluiten