Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tegenwoordige stand der erfopvolging.

Wanneer uit het huwelijk onzer tegenwoordige koningin geene kinderen mochten worden geboren, dan zou zich natuurlijk eenmaal de vraag voordoen, wie tot de kroon der Nederlanden gerechtigd is?

Mocht, bij haar kinderloos overlijden, haar gemaal nog in leven zijn, dan zou deze krachtens de tegenwoordige grondwet, niet tot de kroon gerechtigd zijn. Natuurlijk is eene verandering in de grondwet, voor dat geval, ten behoeve van prins Hendrik, zeer wel mogelijk; maar zoolang die verandering niet heeft plaats gehad, hebben wij rekening te houden met den bestaanden toestand.

Zooals de zaken nu staan zouden het eerst tot de kroon worden geroepen de afkomelingen van prinses Sophia der Nederlanden, die gehuwd is geweest met den groothertog van Kaksen-Weimar en die een dochter was van koning Willem II.

In de tweede plaats worden geroepen de afkomelingen van prinses Marianne der Nederlanden, die een zuster was van koning Willem II en gehuwd is geweest met een Pruisischen prins.

Eindelijk komen in aanmerking de afkomelingen van prins I' re de rik der Nederlanden, die een broeder was van koning Willem II. Hiertoe behoort ook het in ons land meer bekende geslacht \ on Wied; doch de daartoe behoorende prinsen worden slechts in de laatste plaats geroepen.

Rechten van prins Hendrik

Ofschoon de grondwet geen bepaalde toestemming vereischt, is evenwel bij eene wet van 14 Januari 1901, het huwelijk van onze koningin Wilhelmina met hertog Hendrik Wladimir Albrecht Ernst van Mecklemburg, goedgekeurd en daarbij tevens bepaald, dat de wettelijke voorschriften betreffende den leeftijd, waarop men tot eenige landsbediening benoembaar is, op den prins niet van toepassing zullen zijn.

\ erder is bepaald, dat de prins, bij het overlijden der koningin, gedurende zijn weduwnaarstaat en zoolang hij de hoedanigheid van Nederlander behoudt, een jaarlijksch inkomen zal genieten van honderd vijftig duizend gulden.

Daarna is den prins, om redenen van Staatsbelang, door naturalisatie het Nederlanderschap toegekend, met bepaling dat een

Sluiten