Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk later verlies van dat Nederlandschap geen invloed zal hebben op den staat der kinderen uit het huwelijk met de koningin geboren. Deze blijven in ieder geval Nederlanders.

Aan den prins is vervolgens den titel van prins der Nederlanden verleend, met het praedicaat: zijne koninklijke Hoogheid. Dit beteekent dat deze woorden aan den titel voorafgaan en dat de prins daarmede wordt aangesproken.

Overgang van de kroon in een ander huis

De kroon der Nederlanden wordt gedragen door het huis van Oranje, dat wil zeggen, dat de koningin uit het geslacht der Oranjes voortgesproten is. De kinderen welke uit haar huwelijk mochten geboren worden, behooren natuurlijk tot het stamhuis, waaruit hun vader is voortgesproten.

Men heeft dit wel eens betwist en beweerd dat dit eene huishoudelijke zaak is, die door de familie zelf wordt geregeld; maar de grondwet spreekt van verschillende gevallen waarin de kroon in een ander stamhuis overgaat en schijnt het dus met laatstgemelde opvatting niet eens te wezen, die dan ook geheel van den gewonen regel afwijkt.

Hoe de grondwet schadelijke, vreemde invloeden op de regeering tracht te weren.

Wanneer een koning of eene koningin trouwt buiten gemeen overleg met de staten-generaal, dan zijn de uit dat huwelijk geboren kinderen en hunne nakomelingen van de kroon uitgesloten en de koningin, die op deze wijze een huwelijk sluit, doet daardoor zelfs van de kroon afstand.

Gemeen overleg is heel wat anders dan toestemming. De statengeneraal moeten alleen maar worden geraadpleegd. In de praktijk vat men de zaak echter anders op. Zoowel bij het huwelijk van koning Willem III als bij dat van koningin Wilhelmina is eene wet gemaakt, waarbij bepaaldelijk toestemming is verleend.

Een prins of prinses van het regeercnd stamhuis moet zoodanige toestemming bekomen. Sluit deze een huwelijk zonder wettelijke toestemming, dan heeft dit ook weder ten gevolge dat de kinderen uit het huwelijk geboren van de troonopvolging zijn uitgesloten

Sluiten