Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het hoofd van den staat gelden in dit opzicht verschillende bepalingen die van het gewone recht afwijken; onder anderen ook die welke de voogdij betreffen. In den tegenwoordigen staat van zaken zijn die bepalingen van weinig practisch belang, zoodat wij hier kunnen volstaan met de vermelding, dat, zoo mogelijk nog bij het leven van den koning of de koningin, in de voogdij over den door hem of haar na te laten minderjarigen troonopvolger, bij een bijzondere wet moet worden voorzien. Er kunnen in dit geval twee of meer voogden worden benoemd, maar van een toezienden voogd spreekt de grondwet niet.

Wanneer de bedoelde wet niet reeds bij het leven des konings of der koningin is tot stand gekomen en dit dus later geschiedt, dan worden daarbij zoo mogelijk eenige der naaste bloedverwanten van den minderjarigen vorst over de regeling der voogdij geraadpleegd.

Wat een prins van Oranje is

Reeds sedert vele jaren wordt deze titel door niemand gedragen.

De oudste van de zonen van den regeerenden vorst of van de verdere mannelijke nakomelingen, die de vermoedelijke troonopvolger is, heeft recht op dezen titel, waarmede gepaard gaat een jaarlijksch traktement van honderd duizend gulden bij de meerderjarigheid, welk traktement wordt verdubbeld na het voltrekken van een huwelijk, waartoe de wettelijke toestemming is verleend.

De titel van prinses van Oranje bestaat niet.

Het regentschap.

Wanneer de koning of koningin minderjarig is en dus onder voogden staat, dan zijn die voogden of de raad van voogdij wel belast met de zorg voor den persoon en de goederen van den minderjarige, maar niet met de regeering des lands.

Voor de laatsbedoelde taak wordt een regent benoemd en ditzelfde geschiedt wanneer het hoofd van den staat, bijvoorbeeld tengevolge van aanhoudende ziels- of lichaamsziekte, buiten staat geraakt om de regeering waar te nemen.

De regent wordt bij een wet benoemd en wanneer de koning of koningin buiten staat geraakt om de regeering waar te nemen,

Sluiten