Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Benoemingen.

In het algemeen hebben de benoemingen der ambtenaren in 's lands dienst, bij koninklijk besluit plaats.

Alleen de vervulling van ondergeschikte betrekkingen geschiedt door de betrokken ministers.

Onder ambtenaren worden hier in het algemeen verstaan allen die den Staat in den eenen of anderen zin dienen. In die beteekenis zijn officieren, rechters enz. ook ambtenaren.

Wettelijke voorschriften en afkondiging ervan.

Ieder voorschrift door de bevoegde macht gegeven heeft kracht van wet, dat wil zeggen is verbindend.

Overigens gebruikt men het woord wet alleen voor die maatregelen, welke door samenwerking tusschen regeering en sta tengeneraal zijn tot stand gebracht.

Verder kennen wij de koninklijke besluiten of algemeene maatregelen van bestuur.

En eindelijk de voorschriften, die slechts binnen een beperkten kring, eene provincie, eene gemeente, een waterschap of polder werken, namelijk de provinciale reglementen, de gemeenteverordeningen of keuren enz.

Hoe kan men een wettelijk voorschrift nakomen zonder het te kennen?

Eigenlijk is dit onmogelijk, en toch is het een regel, dat ieder geacht wordt de wet te kennen, en bij overtreding is dan ook ieder strafbaar en niemand kan zich op zijne onwetendheid beroepen, want anders zouden de meeste wettelijke voorschriften een doode letter blijven.

Intusschen tracht men de bekendheid der wet zooveel mogelijk te bevorderen, en wel door alle maatregelen van dien aard af te kondigen, dat wil zeggen openbaar te maken.

De algemeene landswetten en maatregelen van bestuur worden afgekondigd door plaatsing in het staatsblad. Dit is eene uitgave die van regeeringswege geschiedt.

Ook worden de besluiten somtijds wel geplaatst in de staats

Sluiten