Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzette, terwijl voorts de noodzakelijke oorlogskosten door de staten-generaal moeten worden toegestaan.

Tractaten.

Verdragen met vreemde mogendheden, waarbij het grondgebied van den Staat wordt veranderd, die aan het Rijk geldelijke verplichtingen opleggen of het land met andere lasten bezwaren, moeten door de staten-generaal worden goedgekeurd.

Andere tractaten kunnen echter door de regeering zonder tusschenkomst der volksvertegenwoordiging worden aangegaan en de koning heeft zelfs de bevoegdheid om den inhoud er van eenigen tijd geheim te houden, wanneer hij meent dat het belang van den staat dit vordert.

Oppergezag over de zee- en de landmacht.

Dit berust bij den koning, die dan ook de militaire officieren benoemt, evenals de ambtenaren van het algemeen landsbestuur; zoodat van een bijzondere macht des konings hier eigenlijk geen sprake is. Ook zegt de grondwet, dat de bevordering, het'ontslag en de pensioneering der officieren moeten geschieden volgens vaste, wettelijke regelen, terwijl dit ook van de pensioenen zeiven geldt.

Opperbestuur over de koloniën

De grondwet kent den koning het opperbestuur toe over de koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen.

Ook hier echter zien wij dat de voornaamste zaken op dit gebied door eene wet moeten worden geregeld. Het algemeen regeeringsbeleid en de inrichting van het bestuur der koloniën moeten worden vastgesteld bij eene wet. Dergelijke wetten, de zoogenaamde regeeringsreglementen voor Oost- en West-Indië bevattende, zijn dan ook sinds lang tot stand gekomen.

Ditzelfde geldt voor het muntstelsel en voor het beheer der koloniale geldmiddelen.

Opperbestuur over de geldmiddelen

Het hoofd van den Staat regelt in het algemeen de bezoldiging der ambtenaren; maar de traktementen van de leden der rechterlijke

Sluiten