Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeveer met dezelfde bedoeling als de meer zeldzaam voorkomende verheffing in den adelstand, worden ingesteld door de wet.

Behalve de eigenlijk gezegde ridderorden bestaan er ook onderscheidingsteekenen van denzelfden aard, aan sommige waarvan ook een klein jaarlijksch inkomen verbonden is en diq dus meer bestemd zijn voor hen die in minder gunstige geldelijke omstandigheden verkeeren.

Er zijn drie ridderorden: de militaire Willemsorde, de orde van den Nederlandsehen Leeuw en de orde van Oranje-Nassau.

Een wetsvoorstel tot het instellen eener ridderorde kan niet van een lid van de Staten-Generaal maar moet bepaald van de regeering uitgaan.

De benoeming tot ridder enz. is aan den koning voorbehouden en zonder diens toestemming mag men ook geene versierselen van vreemde orden aannemen en dragen.

Het hoofd van den staat zelf en de prinsen van het koninklijk huis, de laatste met toestemming des konings, mogen alleen vreemde orden aannemen, wanneer daaraan geene bijzondere verplichtingen zijn verbonden.

Recht van gratie.

Het recht van gratie, den koning voorbehouden, bestaat in het verleenen van kwijtschelding of vermindering van straffen bij rechterlijk vonnis opgelegd.

Alle persoonlijke gunst of betoon van medelijden moet hierbij uitgesloten blijven. Het recht van gratie is een noodzakelijk middel om het onwillekeurig verbroken evenwicht tusschen recht en billijkheid te herstellen. Die verbetering van evenwicht zal in den regel daarvan het gevolg wezen dat de rechter, die de wet eenvoudig heeft toe te passen, in een bepaald geval een straf moet opleggen, die voor dat bijzonder geval te zwaar is of uit een oogpunt van billijkheid niet had behooren te worden opgelegd.

De koning handelt dan ook niet dan na den raad te hebben ingewonnen van het rechterlijk college dat de straf oplegde.

Amnestie en abolitie. Dispensatie.

Amnestie bestaat in het kwijtschelden van straf aan eene geheele

Sluiten