Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de grondbelasting moet men aaugeslagen zijn voor een gulden, in de personeele belasting naar een of meer der eerste vijf grondslagen, dat wil zeggen: voor huurwaarde, haardsteden, mobilair, dienstboden of paarden. De aanslag in één der directe belastingen is voldoende, dus ook in de bedrijfs- of de vermogensbelasting.

Wanneer men niet is aangeslagen in een der Rijks directe belastingen, dan kan men het kiesrecht ontleenen aan andere kenteekenen.

In de tweede plaats hebben wij daarom de zoogenaamde W oningkiezers

Woningkiezers zijn zij die, hetzij als hoofden van gezinnen, hetzij als alleenwonende personen, op 31 Januari gedurende de laatst voorafgaande zes maanden in dezelfde gemeente gewoond hebben en wel in een huis of een gedeelte van een huis, waarvan de huurprijs, met inbegrip van dien voor den daarbij behoorenden of afzonderlijk in huur gebruikten grond, per weekberekening, minstens een door de wet voor die gemeente of voor een gedeelte van die gemeente aangewezen som bedraagt, en welke in dien tijd niet meer dan eenmaal verhuisd zijn.

Voorts ook zij die gedurende den bovengenoemden tijd, in eigendom of vruchtgebruik, éénzelfde vaartuig van een bepaalde afmeting hebben bewoond (24 kubieke meter of 24000 kilogram laadvermogen).

Loonkiezers

Zijn zij die op den 31en Januari, sedert den aanvang van het vorige jaar, achtereenvolgens in niet meer dan twee verschillende dienstbetrekkingen zijn werkzaam geweest en als zoodanig een loon hebben genoten, minstens ten bedrage van een som bij de wet voor elke gemeente of gedeelte eener gemeente vastgesteld.

Loonkiezer is ook de inwonende zoon, die op dezelfde wijze in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam was.

Als loonkiezer wordt mede aangeduid hij die op den len Februari in het genot is van een door eene onderneming of eene openbare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lijfrente vaji gelijk bedrag. Loon, pensioen en lijfrente kunnen ter bekoming van het vereischte bedrag bij elkander geteld worden.

Sluiten