Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezitkiezers,

ie„B pi?162618' °,0k Wd sPaarkiezers genaamd, zijn zij die op den Sedert Cen jaar' den ei^"dom met het recht van vrye besdukk^g hebben van een inschrijving in het Grootboekvan ten minste honderd gulden nominaal, of van ten minste vijftig gulden, ingelegd in de Rijkspostspaarbank, in eene gemeentelijke spaarbank of in een spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersoonlijke vereeniging, eene naamlooze vennootschap, eene coöperatieve vereeniging of eene stichting

De nominale waarde is de waarde op het papier, waarvan de werkelijke handelswaarde meestal verschilt. De rente wordt betaald van de nominale waarde.

Capaciteitskiezers.

Capaciteits- of bekwaamheidskiezers zijn zij die met goed gevold een examen hebben afgelegd, ingesteld door of krachtens de wet of aangewezen bij algemeenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt, de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrijf of beroept

Welke examens kiesrecht kunnen geven.

Behalve de examens, die door of krachtens eene wet zijn ingesteld zooals die bij het hooger-, middelbaar- en lager onderwijs, die voor candidaat-notaris enz., komen hier de volgende examens in aanmerking :

1. Die ter verkrijging van het radicaal voor benoembaarheid tot%gezantschaps-attaché en tot leerling-consul.

2. die afgenomen van wege den Nederlandschen politiebond.

3. die van gemeentewege afgenomen in verband met de benoembaarheid tot surnumerair of volontair of inspecteur van politie.

4. die afgenomen van wege de Nederlandsche vereeniging voor gemeentebelangen, ter verkrijging van het diploma van bekwaamheid als gemeente-secretaris of als ambtenaar ter secretarie van eene gemeente.

5. die van wege de maatschappij voor toonkunst afgenomen ter verkrijging van een diploma als onderwijzer in de muziek.

6. het eindexamen aan de Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers te Amsterdam.

Sluiten