Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vice-president en lid van den Raad van state,

Staatsraad in buitengewonen dienst,

President en lid van de algemeene. rekenkamer,

Directeur van het kabinet des konings,

Hoofd van een departement van algemeen bestuur,

Buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister,

Minister-resident,

Consul-generaal in Nederlandschen dienst,

President, vice-president en lid van den Hoogen Raad, Procureur-generaal en advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, President, vice-president en lid van een gerechtshof, Procureur-generaal en advocaat-generaal bij een gerechtshof, President en lid van het hoog militair gerechtshof, Advocaat-fiscaal voor 's konings zee- en landmacht,

Commissaris des konings in eene provincie,

Lid van gedeputeerde staten,

Burgemeester van eene gemeente welke volgens de laatste openbare volkstelling uit meer dan 20000 zielen bestaat,

Curator van een Rijks-universiteit,

Curator van de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, Hoogleeraar aan een Rijks-universiteit en hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam,

Hoogleeraar-directeur en hoogleeraar aan de polytechnische school, Voorzitter en lid van de Koninklijke academie van wetenschappen, Luitenant-admiraal, vice-admiraal, schout-bij-nacht en kapitein ter zee,

Generaal der infanterie, luitenant-generaal, generaal-majoor en kolonel bij het Nederlandsch en Nederlandsch-Indisch leger, Voorzitter van het munt-college,

Hoofdingenieur-adviseur en hoofdingenieur van scheepsbouw, Hoofdinspecteur, inspecteur en hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat,

Voorzitter van den Raad van toezicht op de spoorwegdiensten, Voorzitter van het college voor de zeevisscherijen,

Voorzitter van de kamer van koophandel en fabrieken in eene gemeente, of eene vereeniging van gemeenten, welke volgens de laatste openbare volkstelling uit meer dan 20000 zielen bestaat, Gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië,

Luitenant Gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië,

3

Sluiten