Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is. Mocht het zich ooit voordoen, dan zouden natuurlijk verkiezingen moeten plaats hebben om het gewone aantal leden op het dubbele te brengen.

Werkzaamheden der Eerste Kamer.

De voornaamste werkzaamheden der Eerste Kamer bestaan in de behandeling der wetsontwerpen, reeds door de Tweede Kamer aangenomen en de aanneming of verwerping daarvan in hun geheel»

Veranderingen kan deze kamer in die wetsontwerpen niet aanbrengen, evenmin als de leden dezer kamer zeiven voorstellen van wet kunnen doen.

Behandeling der wetsontwerpen in de Kamers.

De Kamers zijn in af deelingen gesplitst, door haarzelven getrokken en in die afdeelingen worden de ingediende wetsontwerpen eerst onderzocht.

De ingediende wetsontwerpen zijn vergezeld van

Memoriën van toelichting,

dat wil zeggen van toelichtende stukken en wanneer dan het onderzoek in de afdeelingen heeft plaats gehad, wordt daarvan een verslag aan de regeering uitgebracht, die daarop weder antwoordt.

In den regel is dan het wetsontwerp rijp voor de behandeling in de openbare zitting.

Comité-generaal.

Van den regel, dat de vergaderingen openbaar zijn, kan in sommige gevallen worden afgeweken. Er wordt dus in die gevallen een geheime zitting gehouden, of de zaak zoogenaamd in comitégeneraal behandeld.

De deuren worden gesloten, wanneer een tiende gedeelte der aanwezige leden het vordert of de voorzitter het noodig keurt.

De vergadering beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

Over de punten, in zulk een besloten vergadering behandeld, kan daarin ook een besluit worden genomen.

Sluiten