Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Interpellatiën.

Wanneer de leden der kamer over eenig punt, waaromtrent men wenscht te worden ingelicht, bepaalde vragen aan de regeering willen doen, dan is daartoe het verlof der kamer noodig. Het doen van zulke vragen noemt men eene interpellatie.

De ministers moeten aan de Kamers alle inlichtingen geven, die zij niet strijdig oordeelen met het belang van den staat.

Eene interpellatie eindigt gewoonlijk met eene dankbetuiging aan de regeering voor de gegeven inlichtingen, maar somtijds ook met eene

Motie van orde.

zijnde een voorstel, waarbij de Kamer over de besproken zaak haar bepaald gevoelen uitspreekt of een wensch tot de regeering richt.

Motiën van vertrouwen en wantrouwen

Somtijds neemt de zaak een meer emstigen vorm aan en bestaat er tusschen de regeering en de meerderheid of minderheid der Kamer een belangrijk verschilpunt. Door de leden die met de regeering in gevoelen verschillen, wordt dan een motie of verklaring van wantrouwen in het beleid der regeering voorgesteld of een motie van vertrouwen door hare vrienden.

Bij aanneming eener motie van wantrouwen kan dit ten gevolge hebben, dat de in de zaak betrokken minister aftreedt, of wel al de ministers of zooals men dat noemt het geheele kabinet, wanneer namelijk, zooals dat behoort, de ministers

Homogeen

zijn, dat wil zeggen eensdenkend, en zich dus te zamen voor de zaak verantwoordelijk stellen.

Vereischt aantal leden om te besluiten.

De Kamers mogen niet beraadslagen of besluiten, wanneer niet meer dan de helft der leden tegenwoordig is.

Sluiten