Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een bijzonderheid van het recht van amendement

Het boven reeds vermelde recht van amendement, dat de Tweede

amer hooft, maar niet de Eerste, komt ook toe aan de vereeniqde vergadering der Kamers.

Ontbinding van de Kamers

Do koning heeft het recht om de Staten-Generaal of ééne der kamers te ontbinden.

Van dit recht maakt de regeering gebruik, wanneer tusschen haar en de Kamers een sterke verdeeldheid bestaat en zij van oordeel is, dat de Kamers niet het gevoelen uitdrukken van de meerderheid der kiezers.

Er wordt dan als het ware een beroep op het volk gedaan en nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Vallen deze weder in denzelfden geest uit, dan treedt het ministerie af.

Meestal wacht het ministerie in zoodanig geval dezen uitslag met af en treedt terstond af, zonder kamerontbinding, en dan treedt in den regel een ministerie op, gevormd uit de

oppositie,

dat wil zoggen uit de meerderheid der volksvertegenwoordiging, die zich verzette tegen het vorige bewind.

Linkerzijde en rechterzijde in de Kamers

Dit zijn oude benamingen, die voor het tegenwoordige minder practische waarde hebben.

Tot de linkerzijde rekende men voorhoen de vooruitstrevende partijen. Zij die meer het behoud voorstonden werden gerekend aan de rechterzijde van den troon te staan of de regeering te steunen.

Alleen het hoofd van den Staat kan de Kamers ontbinden

Wanneer d( Raad van State tijdelijk het koninklijk gezag waarneemt, is dit lichaam evenwel niet bevoegd om de Kamers te ontbinden.

Sluiten