Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeering worden uitgezet of kan hun het verblijf worden ontzegd in sommige deelen van het land.

Uitlevering.

Uitlevering van vreemdelingen aan het land waartoe zij behooren en waarmede te dien einde een wederkeerig tractaat gesloten is, geschiedt of kan geschieden wegens sommige bepaalde misdrijven buiten het rijk gepleegd, wanneer die vreemdelingen hier een toevluchtsoord hebben gezocht.

Niemand mag worden uitgeleverd wegens de staatkundige gevoelens, die hij aan den dag heeft gelegd of zijn zoogenaamde politieke handelingen.

Het recht van eigendom

Dit recht wordt eigenlijk niet uitdrukkelijk in de grondwet erkend, maar geacht stilzwijgend te bestaan.

Wel zegt de grondwet uitdrukkelijk, dat niemand van zijn eigendom kan worden ontzet, dan na eene voorafgaande verklaring bij de wet, dat het algemeen nut de onteigening vordert en tegen vooraf genoten of vooraf verzekerde schadeloosstelling.

Alleen in sommige gevallen, b.v. bij oorlog en besmettelijke ziekte, als wanneer de door de wet aangewezen overheid de onteigening bevelen kan, is geen onteigeningswet noodig.

Bij verschillende wettelijke bepalingen is het eigendomsrecht beperkt. De eigenaar heeft dus alleen de vrije beschikking over zijn goed, voor zoover hij er geen gebruik van maakt, strijdig met de wet en mits hij aan de rechten van anderen geen hinder toebrenge.

Uitbreiding van het recht van onteigening bij de woningwet.

Zonder voorafgaande verklaring bij de wet, dat het algemeen nut de onteigening vordert kan, krachtens de zoogenaamde woningwet, in het belang der volkshuisvesting, in verschillende gevallen onteigening plaats hebben van gebouwde en ongebouwde eigendommen, en wel krachtens besluit van den gemeenteraad, ten name van de gemeente zelve of anders van vereenigingen, genootschappen

Sluiten