Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het recht van petitie.

Ieder is bevoegd om schriftelijke verzoeken tot de hooge regeering of tot eenige andere autoriteit te richten.

Deze autoriteit is verplicht daarvan kennis te nemen.

Inzonderheid ziet dit op aangelegenheden van staatkundigen aard of het bestuur van het rijk of zijne onderdeelen.

Zulk een petitie is b.v. het verzoek, tot de kamers gericht, om eenig wetsontwerp aan te nemen of te verwerpen.

De kamer zou dergelijke verzoekschriften of petities niet ter zijde kunnen leggen, zonder er eenige aandacht aan te schenken. Het komt echter wel voor, dat het bij eene bloote kennisneming blijft. De stukken worden dan, zooals men dat noemt,

ter griffie gedeponeerd,

maar het gebeurt ook vaak, dat zij worden gesteld, ter onderzoek, in handen eener daartoe benoemde commissie voor de verzoekschriften, die dan een verslag uitbrengt, en soms voorstelt een besluit of conclusie te nemen.

Door de vergadering wordt dan daarover beslist.

Petitioneeren namens anderen

Ook namens anderen ma * men verzoekschriften indienen, maar dan moet men de volmacht van zijn lastgevers overleggen.

Hoever dit voorschrift geldt.

Dit geldt alleen in zaken van staatkundigen aard of die bepaaldelijk het bestuur van rijk, gewest of gemeente betreffen.

Het geldt volstrekt niet in gewone burgerlijke zaken.

Gesteld dat een ingezetene eener gemeente aan den raad dier gemeente schadeloosstelling verzoekt wegens een ongeluk hem door den slechten staat van gemeentewerken veroorzaakt, dan mag hij dit tegelijkertijd ook namens anderen doen, zonde)' verplicht te zijn, een volmacht van die anderen over te leggen.

Kunnen alleen op zich zelf staande personen pepitioneeren ?

Neen, alle wettig bestaande lichamen kunnen petitioneeren, mits

Sluiten