Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij zich bepalen tot de onderwerpen, welke tot hun eigen werkkring behooren. 6

Onder wettig bestaande lichamen moet men in de eerste plaats verstaan de zoogenaamde publiekrechtelijke lichamen, dat wil zeggen, de provinciën, de gemeenten en de waterschappen, de amers van koophandel enz.; in de tweede plaats die welke door den staat zijn erkend door goedkeuring der statuten, die zoogenaamde zedelijke lichamen of vereenigingen tot nut en vermaak, beoefening der kunsten en wetenschappen enz.; in de derde plaats lichamen die een wettig bestaan hebben zonder dat zij door den staat erkend zijn. Onder deze laatste kan men ook'de kerkgenootschappen rekenen en verder vereenigingen van personen, die alleen een stoffelijk doel beoogen, of opgericht zijn met het doel om winst te behalen, zooals de naamlooze vennootschappen van koophandel en de coöperatieve vereenigingen.

Het recht van vereeniging en vergadering.

Het recht van petitie wordt vooral veel uitgeoefend door die zedelijke lichamen, welke zich met de staatkunde inlaten, zooals o. v. de welbekende kiesvereenigingen.

Het recht van vereeniging en vergadering is, nadat het door de grondwet was erkend, nader geregeld en een weinig beperkt door de wet van 22 April 1855.

Vereenigingen.

De vereenigingen tot een zoogenaamd zedelijk doel, dat wil zeggen niet opgericht met het doel om stoffelijk voordeel te behalen .bewegen zich op staatkundig, godsdienstig ofwetenschappelijk gebied, hebben een weldadig doel, of beoogen lichaamsoefening of eenig ander nut, of wel vermaak of gezelligheid enz.

Zulk eene vereeniging kan vrijelijk worden opgericht en kan,

alsof het eén enkel persoon was, in de samenleving handelend optreden.

Zij wordt daarbij door haar bestuur vertegenwoordigd. Erkenning als rechtspersoon.

Om als zelfstandig lichaam handelend te kunnen optreden, moet

Sluiten