Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ambtenaren van politie hebben tot alle openbare vergaderingen den vrijen toegang.

Het dragen van wapenen is in beide soorten van bijeenkomsten verboden.

Dit verbod geldt niet voor militaire officieren en onderofficieren in uniform.

DE DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR OF MINISTERIËN.

De taak der regeering wordt in hoofdzaak volbracht onder de leiding van de hoofden der ministeriëele departementen of verantwoordelijke ministers.

Aan elk ministerie zijn een aantal hoogere en lagere ambtenaren voor elke af deeling, waarin de omvangrijke dienst van het departement is gesplitst.

De departementen van algemeen bestuur staan weder in verband met de in het geheele land gevestigde kantoren of instellingen van het rijksbestuur en met de daaraan verbonden

ambtenaren.

Het spreekt vanzelf, dat de hoofden der regeering de uitgebreide regeertaak feitelijk niet zelf kunnen waarnemen. Daarvoor zijn overal in het land personen -aangesteld, aan wie een speciale afdeeling van den eenen of anderen tak van dienst is opgedragen en die in het algemeen ambtenaren worden genoemd.

Benoemingen.

Sommige ambtenaren worden door de provinciale of gemeentebesturen aangesteld en zijn dan natuurlijk meer in het bijzonder in dienst van provincie of gemeente. Wat de rijksambtenaren betreft, zij worden in hoofdzaak benoemd door den koning, enkele door de ministers of door bijzondere colleges en meestal nadat door een bijzonder college of een hooggeplaatst ambtenaar een voordracht gedaan is.

Sluiten