Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Storting voor het pensioen.

De ambtenaar moet de helft van zijn traktement over één jaar en van latere verhoogingen aan het Rijk afstaan, welke bijdrage in de eerste vier jaren telkens tot een gelijk deel op zijne jaarwedde wordt ingehouden.

Wachtgelden

Wanneer eene betrekking vervalt en de ambtenaar dus ontslagen wordt, heeft hij aanspraak op vergoeding, wanneer hij nog geen aanspraak op pensioen kan doen gelden,

Zulk een vergoeding noemt men een wachtgeld.

Het wachtgeld kan ook worden toegekend in geval van ziekte of tijdelijke verhindering in de waarneming der betrekking.

HET DEPARTEMENT VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN.

De betrekkingen met de vreemde mogendheden zijn van het uiterste belang.

Behalve de eigenlijke politieke of staatkundige verhoudingen, bestaan er ook andere.

Immers, onze landgenooten bewegen zich als het ware door de geheele wereld en hebben in verschillende plaatsen van het buitenland vaste handelsbetrekkingen.

Dit heeft ten gevolge dat de Nederlandsche onderdanen overal behoefte hebben aan bescherming en aan de uitoefening van rechten.

Corps diplomatique.

Voor de eigenlijke politieke of staatkundige zaken, dat wil zeggen voor de verhouding tusschen onze regeering en de vreemde regeeringen, wordt ons land in den vreemde door verschillende ambtenaren vertegenwoordigd.

Men noemt deze ambtenaren ook wel diplomatieke agenten, en het geheele corps: het corps diplomatique.

Sluiten