Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afzonderlijke wetten.

Men kan de wetboeken niet telkens aanvullen of wijzigen, vandaar dat, naast de wetboeken, onderscheidene afzonderlijke wetten, vooral op het gebied van burgerlijk en handelsrecht bestaan.

In een aantal rijkswetten van den nieuweren tijd, behoorende tot het zoogenaamde publieke of staatsrecht, komen straf bepalingen voor op de overtreding van bepaalde voorschriften, die zelfstandig naast het Wetboek van Strafrecht van kracht zijn.

Staats- of publiek recht.

Tot deze afzonderlijke afdeeling van het recht, behooren de wetten, die de verhouding der burgers tegenoverden staat bepalen en hunne rechten en verplichtingen als staatsburgers regelen.

Ook het strafrecht behoort tot deze afdeeling.

In die afdeeling vinden wij een zeer groot aantal wetten, zooals die, welke het bestuur der provinciën en gemeenten regelen, de onderwijswetten, de pensioenwetten, de armwet, de arbeidswetten enz.

Sociale wetgeving.

De zoogenaamde sociale wetten behooren tot het publieke of staatsrecht. Wij verstaan er die wetten onder, welke gemaakt worden in het bijzonder belang der arbeidende volksklassen, zooals die op den overmatigen arbeid en de verwaarloozing van vrouwenen kinderen in fabrieken, op de inrichtingen die gevaar, schade en hinder kunnen veroorzaken, op de beveiliging in fabrieken en werkplaatsen, enz.

Administratieve rechtspraak.

In de betrekking tusschen de burgers en den staat of zijne onderdeelen, ontstaan somtijds twistgedingen, namelijk terzake van verschillende rechten en verplichtingen bij de staatswetten aan de burgers toegekend of opgelegd.

Dergelijke quaesties worden nu eens op deze, dan weer op eene andere wijze beslist, en de regeling dezer zaak is tamelijk onvolledig. Bovendien is er geen éénheid in en de grondwet wil dan

Sluiten