Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boedelscheiding en dergelijke waarbij minderjarige of onder curateele gestelde personen betrokken zijn, van geschillen in betrekking tot den burgelijken stand en vele andere.

Hulp-offieieren van justitie

De hulp-officieren van justitie zijn ambtenaren die helpen bij het opsporen der strafbare feiten bij de algemeene strafwet opgenoemd. Het zijn de officieren en onderofficieren der bereden Rijkspolitie of zoogenaamde maréchaussée, de commissarissen van politie en de waterschouten of ambtenaren die de contracten van huur van het scheepsvolk opmaken, in de gemeenten waar geen commissaris is de burgemeester, en eindelijk de kantonrechters.

Het opsporen der strafbare feiten

Behalve de evengenoemde ambtenaren zijn met het opsporen der strafbare feiten belast de veld- en boschwachters, de officieren van justitie en de andere ambtenaren van het openbaar ministerie, behalve die bij de kantongerechten en eenige speciale ambtenaren, die in bijzonderen wetten voor bepaalde gevallen zijn aangewezen.

De strafbare feiten.

Deze worden, naarmate van haren aard, verdeeld in misdrijven en overtredingen.

Straffen

Deze bestaan in gevangenisstraf, hechtenis en geldboete.

De wet wijst de hoogste straf aan, die de rechter kan opleggen.

Bijkomende straffen.

In bepaalde gevallen kunnen bijkomende straffen, naast de hoofdstraf worden opgelegd, namelijk wanneer de rechter den gevonnisde tot zekere handelingen onwaardig acht.

Ontzetting van bepaalde rechten kan dan worden opgelegd, b.v. om ambten te bekleeden, om te kiezen of verkozen te worden.

Sluiten