Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verdere strekking van het openbaar lager onderwijs

Dit onderwijs moet (hetgeen trouwens bij het bijzondere evenzeer het geval is) ook dienstbaar gemaakt worden aan de vorming van verstand en hart. De wet zegt, en bedoelt daarmede hetzelfde, dat het openbaar onderwijs ook dienstbaar gemaakt moet worden aan de opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden.

De openbare onderwijzer mag daarbij echter niets doen, leeren of toelaten, wat strijdig is met den eerbied aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden verschuldigd

Verhouding tussehen openbaar en bijzonder onderwijs.

Hoe meer onderwijs er gegeven wordt hoe beter. Vandaar dat de wet bepaalt dat aan de besturen der bijzondere scholen van lager onderwijs van Rijkswege eene bijdrage in de kosten van het onderwijs of zoogenaamde subsidie kan worden verleend, mits die scholen aan zekere door de wet gestelde vereischten en voorwaarden voldoen.

Het middelbaar onderwijs.

Het doel van het middelbaar onderwijs is de vorming van industriëelen en technologen, dat wil zeggen de vorming van bekwame jonge lieden in speciale vakken: landbouw, ambachten, nijverheid, enz.

De polytechnische school te Delft, wordt mede gerekend tot het middelbaar onderwijs te behooren. Deze school is meer bijzonder bestemd voor hen die zich wenschen te bekwamen tot civiel-ingenieur, architect of bouwkundig ingenieur, scheepsbouwkundig ingenieur, werktuigkundig ingenieur of mijn-ingenieur.

Openbaar middelbaar onderwijs.

Het openbaar middelbaar onderwijs wordt gegeven in burgerscholen, hoogere burgerscholen, landbouwscholen en de reeds genoemde polytechnische school.

Bijzonder middelbaar onderwijs.

Aan bijzondere inrichtingen van middelbaar onderwijs kan door de gemeente, de provincie of het Rijk subsidie worden verleend.

Sluiten