Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opleiding voor de marine

geschiedt bij het Koninklijk instituut te Willemsoord, terwijl zich ook het

loodswezen

onder beheer van dit departement bevindt.

Het departement van financiën.

Het behoeft niet gezegd te worden, dat het zeer omvangrijk geldelijk beheer van den staat, waarin het door de later te bespreken Nederlandsche Bank wordt bijgestaan, tot den werkkring van dit departement behoort.

De staatsbegrooting.

Het beheer van den Staat kost natuurlijk zeer veel geld.

Zoowel het Rijk zelf als zijn onderdeelen, de provinciën en de gemeenten, hebben een eigen geldelijk bestuur, maar die verschillende administratiën staan toch met elkander in het nauwste verband.

Op deze plaats beschouwen wij in hoofdzaak de algemeene ontvangsten en uitgaven van het Rijk.

leder jaar worden de voor het volgende dienstjaar te verwachten uitgaven geraamd of begroot en daarentegen ook de ontvangsten of middelen.

Deze begrooting is gesplitst in verschillende afdeelingen, hoofdzakelijk in verband met de verschillende ministeriëele departementen en wel op de volgende wijze:

Hoofdstukken der staatsbegrooting.

Hoofdstuk I, Huis der Koningin,

II, Hooge collegiën van Staat en kabinet der koningin,

III, Departement van buitenlandsche zaken,

IV, Departement van justitie,

V, Departement van binnenlandsche zaken,

VI, Departement van marine,

Sluiten