Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk VII, A, Nationale schuld,

VH, B, Departement van financiën,

VIII, Departement van oorlog,

IX, Departement van waterstaat, handel en nijverheid,

X, Departement van koloniën,

XI, Onvoorziene uitgaven.

Koloniën.

Onder de begrooting voor koloniën zijn de uitgaven voor de JFe.S'Mndische koloniën begrepen.

Voor Nederlandsch OosMndië wordt eene afzonderlijke begrooting opgemaakt.

Vaststelling der begrooting

De door de regeering opgemaakte begrooting moet aan de goedkeuring der Staten-generaal worden onderworpen.

Ieder hoofdstuk wordt, nadat eerst algemeene beschouwingen zijn gevoerd, afzonderlijk behandeld en vastgesteld.

De verantwoording.

De verantwoording van de ontvangsten en uitgaven over elk afgeloopen dienstjaar, wordt door de regeering aan de State n-Generaal gedaan, onder overlegging van de door de rekenkamer goedgekeurde rekening.

De rekenkamer.

Vroeger hebben wij reeds opgemerkt dat de rekenkamer behoort onder de zoogenaamde hooge colleges van staat.

De kamer, wier werkkring bij eene zoogenaamde instructie wettelijk geregeld is, houdt over het geheele geldelijk beheer van den staat het toezicht.

De leden dezer kamer worden benoemd uit eene voordracht welke daartoe bij het ontstaan eener vacature door de Tweede Kamer wordt gedaan.

Sluiten