Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den staat, eene zee- en landmacht, bestaande uit vrijwillig dienenden en uit dienstplichtigen.

Het vrijwillig dienen is echter uitzondering, zoodat men veilig kan zeggen dat het leger door verplichten krijgsdienst gevormd wordt.

Regeling van den dienstplicht.

Deze is geregeld bij de zoogenaamde militiewet of de wet op de nationale militie.

Nationale militie is echter een onjuiste uitdrukking. Wij hebben die ook nooit gehad, daar men onder nationale militie een krijgsmacht verstaat, die alleen in oorlogstijden wordt opgeroepen.

Persoonlijke dienstplicht.

Terwijl men voorheen het recht had zijn dienstplicht door een ander te doen vervullen, is dit, behoudens eenige uitzonderingen vervallen en is dus in het algemeen ieder verplicht persoonlijk te dienen, wanneer hij namelijk, na loting, tot den dienst is aangewezen.

Ook de voormalige vrijstelling van de eenige wettige zoons is vervallen.

Algemeene dienstplicht.

Het beginsel van algemeenen dienstplicht, waardoor de loting of conscriptie zou vervallen, is, hoewel door velen voorgestaan, bij ons tot dusver niet ingevoerd.

Schutterijen.

Volgens den vroegeren tekst der grondwet, moesten er ook schutterijen zijn in de gemeenten, dienende in tijd van gevaar en oorlog tot verdediging des vaderlands en ten allen tijde tot behoud der inwendige rust.

Volgens den tegenwoordigen tekst der grondwet wordt van geene schutterijen meer melding gemaakt. Zij zijn dan ook bestemd om langzamerhand te worden opgeheven en vervangen door eene landweer.

Sluiten