Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdpunten van de tegenwoordige regeling der nationale militie.

Jaarlijks worden bij de militie ingelijfd:

ter volledige oefening ten hoogste 12300 man,

tot korte oefening ten hoogste 5200 man.

De dienst duurt:

voor de ingelijfden bij de militie te land tot den eersten Augustus van het jaar waarin een acht jarige dienst is of zou worden volbracht,

voor de ingelijfden bij de zeemilitie tot den eersten Augustus van het jaar waarin een vijf-jarige dienst is of zou worden volbracht.

De inschrijving voor de militie geschiedt tusschen den len en den 31en Januari van het jaar, volgende op dat waarin het achttiende levensjaar is volbracht.

In het algemeen geschiedt de aflevering van de tot den dienst aangewezen en in de lichting van het jaar begrepen lotelingen jaarlijks:

in Maart van hen die ter volledige oefening moeten worden ingelijfd, tusschen 15 Mei en 15 Juni van hen die ter korte oefening moeten worden ingelijfd.

In het algemeen worden bij de militie te land onder de wapenen gehouden:

1. de ingelijfden ter volledige oefening:

bij de onbereden corpsen ten hoogste acht en een halve maand, bij de bereden corpsen ten hoogste achttien maanden,

2. de ingelijfden tot korte oefening vier maanden.

De ingelijfden bij de militie te land, die den boven gemelden tijd onder de wapenen hebben doorgebracht, en zich met verlof bevinden, komen voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst: hij de onbereden corpsen in het geheel voor twaalf weken, verdeeld over ten hoogste drie perioden,

bij de bereden corpsen voor niet langer dan acht weken, verdeeld over ten hoogste twee perioden.

De manschappen der zeemilitie worden tot eerste oefening in den regel acht en een halve maand in werkelijken dienst gehouden.

De manschappen der zeemilitie, die hun eerste oefening hebben volbracht en niet in werkelijken dienst zijn, komen in het derde dienstjaar, als het noodig geacht wordt, eenmaal te zamen, om gedurende niet langer dan zes weken te worden geoefend.

Sluiten