Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BESTUUR DER BUITENLANDSCHE BEZITTINGEN.

Wat koloniën zijn

Koloniën zijn volkplantingen of vestigingen van de bewoners van zeker land in andere streken, waar het klimaat een voortdurend verblijf van elkander opvolgende geslachten toelaat.

Die kolonisten scheppen zich aldaar een nieuw vaderland, blijven vooreerst onder het bestuur en beheer van de regeering in het moederland der kolonie, maar worden in den regel tot zelfstandigheid opgeleid en verkrijgen dan later een eigen bestuur, dat alleen het oppergezag der regeering in het moederland erkent.

Uit dit oogpunt beschouwd hebben wij geene koloniën. Vooral geldt dit voor onze Oost-Indische bezittingen, die uitsluitend bestaan uit gewesten, waarvan de hoofden zich aan ons gezag hebben onderworpen of die wij in den krijg tegen hen hebben veroverd. Het getal daar gevestigde Nederlanders en andere Europeanen is zeer gering, vergeleken bij de millioenen inlanders.

Kort overzicht van de geschiedenis onzer Oost-Indische bezittingen.

Tot op het laatst der zestiende eeuw werd door ons op Portugal een levendige handel gedreven, voornamelijk in Indische producten. Portugal was toen aan Spanje onderworpen, waarmede wij in oorlog waren; maar wij voeren dan ook onder vreemde vlag en de overheid deed één oog dicht.

Maar ten slotte werden door den Spaanschen koning de Portugeesche havens voor ons gesloten en toen was het oogenblik aangebroken om zelf den weg naar Indië te vinden, ofschoon de Portugeesche regeering de vaart op Indië voor andere volken verboden had.

In 1595 had de reis plaats van Houtman naar Bantam (Java) en wel voor rekening van een handelslichaam, gewoonlijk de Compagnie van verre genaamd, doch werkelijk geheeten: de compagnie van verre landen.

Toen die tochten werden voortgezet ontstond van zelf ook in

Sluiten