Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een gevolg van hun vroegere vriendschappelijke betrekkingen tot ons gouvernement. Evenwel staan de vorsten dezer landen, de Soesoehoenan van Soerakarta en de Sultan van Djokjokarta| onder toezicht onzer regeering, en worden, in ruil voor de erkenning van ons oppergezag en voor het gemis hunner vroegere lands. inkomsten, door ons gouvernement gesalarieerd.

West-Indië

Onze West-Indische bezittingen zijn door verovering verkregen.

Op dezelfde wijze als de Oost-Indische, heeft ook een WestIndiscbe compagnie bestaan, welke het gezag over deze in Amerika gelegen landen uitoefende, totdat de staatsregeling van 1798 dat gezag onmiddellijk aan den staat opdroeg.

Onze bezittingen in Amerika bestaan in de kolonie Suriname ook wel Nederlandsch Guyana genaamd; en verder in eenige kleine tot de Antillen behoorende eilanden, die te zamen de afzonderlijke kolonie Curayao vormen, te weten: Cura^ao, Aruba, Bonaire, een deel van Sint-Martin, Sint-Eustatius, Saba en eenige onderhoorigheden.

OOST-IND1Ë.

Voormalig stelsel van exploitatie der bezittingen. Verplichte leverantiën. Heerendiensten.

De Oost-Indische Compagnie was als handelslichaam uitsluitend bedacht op het behalen van winsten en voordeelen.

In ruil voor verleende bescherming en andere bewezen diensten, bedong zij van de Inlandsche vorsten de levering van producten, die in Europa het meest waren gewild. De vorsten vorderden als souverein een zeker deel der producten van het land van de bevolking, en verplichtten haar tot persoonlijke of zoogenaamde heerendiensten. Later, toen de Oost-Indische compagnie meer gezag in het Oosten verkregen had, werden door haar zelve verplichte leverantiën en heerendiensten aan de bevolking opgelegd en ook thans bestaan de heerendiensten nog altijd ten behoeve van ons gouvernement.

Sluiten