Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze persoonlijke diensten rusten dus niet op de vrije overeenkomsten van partijen en hebben de strekking om verschillende werkzaamheden met goedkoope werkkrachten te doen uitvoeren, zooals het aanleggen en onderhouden van wegen, het maken van bruggen en dergelijke.

Cultuurdiensten

Behalve de eigenlijk gezegde heerendiensten, bestaan nog cultuurdiensten op Java en enkele buitenbezittingen.

Wij bezitten namelijk

Gouvernements-KofRetuinen,

in welke de staat de koffie teelt. De inlandsche bevolking is verplicht daarin te arbeiden. Deze tuinen worden van gouvernementswege aangelegd en de koffie, daarin geteeld, onder toezicht onzer ambtenaren, wordt tegen een vasten prijs aan het gouvernement geleverd.

Het Engelsche tusschenbestuur en de landrente.

In het begin dezer eeuw, toen wij deel uitmaakten van het Fransche keizerrijk, waarmede Engeland in oorlog was, zijn onze Oost-Indische bezittingen gedurende drie jaren in handen der Engelschen geweest, tot na de herstelling onzer onafhankelijkheid, toen zij werden teruggegeven.

Het streven van het zoogenaamde Engelsche tusschenbestuur is geweest, om alle gedwongen arbeid af te schaffen en door een belasting te vervangen. Deze belasting heette verpachting en later landrente. De beschikking over de voortbrengselen van den grond zou dan aan de bevolking wrorden gelaten; doch met dit stelsel is na de teruggave niet verder voortgegaan, ofschoon de landrente in wezen is gebleven.

Vorm der landrente

De gronden, bij de inlanders in gebruik, worden in klassen verdeeld naar mate van de opbrengst, waardoor het bedrag der belasting bepaald wordt.

Sluiten