Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit laatste geldt voor de algemeen verbindende verordeningen, door den gouverneur uit te vaardigen, tenzij zeer dringende omstandigheden eene afwijking van dit beginsel veroorloven.

Dezelfde overeenstemming wordt gevorderd, wanneer de gouverneur-generaal, in het belang van orde en rust in NederlandschIndië of een gedeelte daarvan, aan iemand het verblijf aldaar wil ontzeggen.

De gouverneur generaal en de heerendiensten

De heerendiensten, welke ten behoeve van ons gouvernement worden gevorderd, zijn bij het regeeringsreglement aan de bijzondere zorg van ons bestuur opgedragen.

In elk gewest worden de aard en de duur der persoonlijke diensten, waartoe de inboorlingen verplicht zijn, de gevallen waarin en de wijze en de voorwaarden waarop zij kunnen worden gevorderd, door den gouverneur-generaal geregeld, in overeenstemming met de bestaande gebruiken, instellingen en behoeften.

De verordeningen omtrent de heerendiensten bestaande, worden in elk gewest door den gouverneur-generaal om de vijf jaren herzien.

De bedoeling dezer bepaling van het regeeringsreglement is om, geleidelijk, tot vermindering van de persoonlijke diensten, welke somtijds tegen betaling worden gevorderd en ook kunnen afgekocht worden, te geraken.

De heerendiensten welke voorheen gevorderd werden door de inlandsche hoofden en dorpsbestuurders en den naam droegen van pantjèndievsten, zijn ten deele afgeschaft en bestaan alleen nog voorzooveel betreft die, ten behoeve der dorpsbesturen, welke betrekking hébben op de al gemeen e veiligheid.

De gouverneur-generaal tegenover de inlandsche bevolking.

Het reglement legt aan den gouverneur-generaal den plicht op om de inlandsche bevolking tegen willekeur te beschermen.

Dit heeft vooral ook betrekking op bescherming tegen de eigen hoofden.

Ofschoon inlandsche hoofden en bestuurders in meerdere of mindere mate aan ons gezag onderworpen zijn, ligt het in den aard der zaak, dat gevallen van onderdrukking en willekeur, die oor-

Sluiten