Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spronkelijk regel waren, nog wel eens voorkomen, omdat zij hij alle Oostersche volken in de verhouding tusschen de bevolking en hare hoofden worden aangetroffen.

Do departementen van algemeen bestuur.

In Indië zijn wel geen verantwoordelijke ministers, die raadslieden van de kroon zijn, en dientengevolge ook geene ministeriëele departementen, maar toch is het bestuur er ook in verschillende afdeelingen of departementen gesplitst.

Volgens de regeeringsreglementen worden deze departementen, onder de bevelen en het oppertoezicht van den gouverneur-generaal, door directeuren beheerd, welker getal, werkkring en bevoegdheid door den koning, dus door de Nederlandsche regeering vorden bepaald.

Deze directeuren zijn dus ambtenaren, welke door den gouverneur-generaal worden benoemd.

Volgens de tegenwoordige regeling zijn er vijf van die departementen en dus ook directeuren, namelijk: 1. van justitie, 2. financiën, 3. binnenlandsch bestuur, 4. onderwijs, eeredienst en nijverheid en 5. burgerlijke, openbare werken.

Afzonderlijke departementen voor leger en vloot zijn er niet. De kommandanten der zee- en landmacht zijn met het beheer der zaken belast.

De raad van directeuren

Kr is natuurlijk in Indië geen ministerraad, maar er is een raad van directeuren. De directeuren der departementen namelijk vereenigen zich volgens het regeeringsreglement tot eenen raad, zoo dikwijls de gouverneur-generaal hunne samenwerking beveelt. In die vergadering worden dan natuurlijk de algemeene belangen besproken, waarvan de overweging den gouverneur-generaal wenschelijk voorkomt.

De algemeene rekenkamer.

Ook voor Oost-Indië bestaat eene algemeene rekenkamer, voor welke bij koninklijk besluit de wijze van werken is vastgesteld,

Sluiten