Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niemand heeft hier voorafgaand verlof noodig om door de drukpers zijne gedachten en gevoelens te openbaren. Bij koloniale verordening is de verantwoordelijkheid van schrijvers en drukkers in het belang van openbare orde en zedelijkheid geregeld.

Wanneer de koloniale regeering bepalingen wil maken, waardoor de toelating in de kolonie van in Nederland gedrukte stukken belemmerd wordt, dan moeten deze bij eene wet worden goedgekeurd.

Ieder ingezetene der kolonie heeft het recht om verzoekschriften in te dienen bij de bevoegde macht, zoowel in Nederland als in de kolonie (recht van petitie).

De uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering, kan in het belang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid, aan regeling en beperking bij de koloniale verordening onderworpen worden. In beginsel bestaat het recht onverkort, dus zijn ook politieke vergaderingen toegelaten.

De gouverneur.

De gouverneur is de door den koning aangestelde ambtenaar, die namens dezen de kolonie bestuurt.

Als zoodanig zorgt hij voor de afkondiging en uitvoering der wetten en koninklijke besluiten, welke hier te lande met betrekking tot de kolonie worden genomen.

Zelf kan hij koloniale verordeningen vaststellen, die echter de goedkeuring van den kolonialen raad behoeven. Het betreft natuurlijk alleen zulke aangelegenheden, waarin niet bij wet of koninklijk besluit is of moet worden voorzien.

De raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit den gouverneur, die voorzitter is, een ondervoorzitter en drie leden, die ook allen door den koning worden benoemd.

Deze raad, een soort van raad van State, is een adviseerend lichaam en wordt door den gouverneur gehoord over alle koloniale verordeningen, die deze aan de goedkeuring der koloniale staten onderwerpen wil of die de koloniale staten aan den gouverneur ter vaststelling hebben aangeboden.

Sluiten