Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een vertegenwoordigend stelsel bestaat hier dus niet, zoodat men deze kolonie eenigszins als een zoogenaamde kroonkolonie beschouwen kan, tot dat haar zelfbestuur zal verleend worden.

Wanneer de raad een haar voorgestelde verordening goedkeurt, dan moet de gouverneur dezelve vaststellen en anders, heeft hij bezwaar, moet hij dit aan den koning meedeelen.

Ook bij niet goedkeuring door den raad wordt zulks ter kennis van den koning gebracht.

De raad heeft ook het recht van amendement. Na plaats gehad hebbende wijzigingen volgt de gouverneur dezelfde gedragslijn als hierboven is aangegeven.

Het recht van initiatief bestaat ook, maar eenigszins beperkt, want wanneer een lid van zijn kant een voorstel gedaan heeft, dan beslist de raad eerst of het voorstel in overweging zal worden genomen.

In het algemeen is den gouverneur een mindere macht toegekend en staat deze meer rechtstreeks onder den koning. Deze benoemt ook de gezaghebbers, door welke de verschillende eilanden, behalve Cura^ao, worden bestuurd. Overigens zijn zij aan de bevelen van den gouverneur onderworpen.

In de uitoefening van het dagelijksch bestuur wordt de gezaghebber bijgestaan door twee landraden, en deze worden door de stemgerechtigde ingezetenen van het eiland voor vier jaren gekozen.

Al wat de verkiezing dezer landraden betreft wordt bij koloniale verordening geregeld.

Ook is er een

raad van politie,

bestaande uit den gezaghebber en de landraden van het eiland.

De taak van dezen raad van politie, die den gouverneur voorlicht, is zeer eigenaardig.

Hij drijft de schouw over alle wateren, wegen, bruggen en andere openbare werkzaamheden, heeft het oppertoezicht over het woonwezen, houdt toezicht over het onderwijs, maakt plaatselijke keuren van huishoudelijken aard en geeft daarbij voorschriften in het belang van orde, zedelijkheid en gezondheid, zorgt voor den burgerlijken stand en de bevolkingsregisters, enz.

Sluiten