Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is de reden waarom de provinciale verordeningen onderworpen zijn aan goedkeuring van wege den koning.

Hierbij blijft het echter. Voorstellen van wet bij de staten aanhangig maken kan de regeering niet.

Ook moet de beslissing des konings omtrent de verordening binnen twee maanden na hare vaststelling vallen, tenzij dit onmogelijk mocht wezen; maar dan moet een besluit tot uitstel of verdaging toch binnen dien tijd genomen zijn; met opgaaf der redenen waarom dat geschiedt.

De provinciale verordening moet, zooals zij daar ligt, in haar geheel worden goedgekeurd of niet goedgekeurd.

Andere besluiten der staten

Behalve de eigenlijk gezegde provinciale wetten of verordeningen, nemen de staten verschillende besluiten met betrekking tot de regeling der huishoudelijke belangen.

Als die besluiten worden geacht met de wet of het algemeen belang te strijden, heeft de koning het recht om de werking van het besluit te schorsen, dat wil zeggen tot nader uit te stellen en het besluit hetzij terstond, hetzij na die schorsing te vernietigen.

Het daartoe strekkende koninklijk besluit, de reden der schorsing of vernietiging inhoudende, wordt in het Staatsblad geplaatst.

De raad van state wordt vooraf over de zaak gehoord.

Strafbepalingen

De provinciale wetgever heeft de bevoegdheid om strafbepalingen te bedreigen tegen de overtreding zijner verordeningen. Anders zouden zij niet veel waarde hebben.

De verordeningen mogen echter geene zwaardere straffen bedreigen dan die van eene geldboete van hoogstens ƒ 75,— en eene gevangenisstraf van ten hoogste zeven dagen, te zamen of afzonderlijk. De aan den veroordeelde toebehoorende voorwerpen, waarmede de overtreding is gepleegd of die hij door die overtreding in zijn bezit kreeg, kunnen verbeurd worden verklaard.

Deze bevoegdheid van strafbedreiging geldt echter alleen voor zoover niet reeds bij wet of koninklijk besluit daarin voorzien is.

Sluiten