Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de provinciale staten een politiek lichaam vormen en van terzijde op de regeering invloed oefenen.

De provinciale staten belast met een deel van het uitvoerend gezag

Volgens de grondwet worden de staten belast met de uitvoering der wetten en koninklijke besluiten, welke betrekking hebben op zoodanige takken van algemeen bestuur, welke door de wet zijn aangewezen en zoodanige welke de koning goedvindt aan hen op te dragen.

Hiertoe behooren het bijzonder waterstaatsbestuur, het onderwijs en het armbestuur, de vereeniging en splitsing van gemeenten, de nijverheid, enz.

De eigenlijke werkkring der gedeputeerde staten.

Veel van hetgeen wij boven hebben medegedeeld «mtrent de macht der provinciale staten, berust feitelijk bij het college van dagelij ksch bestuur.

Wanneer tot uitvoering der wetten of koninklijke besluiten verordeningen en reglementen noodig zijn, dan gëschiedt dit door hen, onder 's konings goedkeuring.

Moet het maken van een verordening bepaaldelijk geschieden door de provinciale staten zelf, dan moet dit door de wet worden verklaard.

Een voorbeeld hiervan geeft de wet op de jacht en visscherij, waarin bepaald wordt dat voor elke provincie door de staten een reglement op de uitoefening der jacht en visscherij wordt vastgesteld.

De gedeputeerde staten oefenen feitelijk ook het toezicht uit over de handelingen der gemeentebesturen en controleeren de keuren of verordeningen der waterschappen.

Aan hen behoort het gestadig toezicht op de provinciale belangen, dat alleen door een college van dagelijksch bestuur kan worden uitgeoefend. Zij beheeren ook de provinciale geldmiddelen en doen alles wat noodig is om de uitvoering van de besluiten der staten voor te bereiden.

Het zijn ook de gedeputeerde staten die de ambtenaren der provincie benoemen. Zij doen de voordracht voor de benoeming

Sluiten