Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den griffier, die door de provinciale staten zeiven geschiedt.

Verder staan zij met de regeering in verbinding om deze in alles te raden en voor te lichten en brengen elk jaar het voorgeschreven uitvoerig verslag van den toestand der provincie aan de regeering uit.

Verantwoording der geldmiddelen.

Door gedeputeerde staten wordt over elk dienstjaar verantwoording gedaan van de enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten, onder overlegging eener rekening, waarvan de cijfers door de algemeene rekenkamer zijn goedgekeurd.

Administratieve rechtspraak.

Bij ons overzicht van de algemeene rijksregeering hebben wij reeds het een en ander over de zoogenaamde administratieve rechtspraak medegedeeld.

De gedeputeerde staten zijn in de meeste gevallen aangewezen om in zaken van bestuursgeschillen te beslissen, hetzij dan in hooger beroep of met beroep op den koning.

A ooral in quaesties met betrekking tot het waterschapsbestuur en de nationale militie, bestaan hiervan vele voorbeelden.

Sluiten