Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oproeping om te stemmen. Wijze van stemmen

In den regel is meer dan één candidaat gesteld, omdat er ook verschillende partijen bestaan.

Uiterlijk binnen veertien dagen heeft dan de stemming plaats.

De kiezers ontvangen minstens drie dagen te voren een oproeping.

Aan het stembureau gekomen leveren zij daar de oproepingskaart in en ontvangen dan van den voorzitter een stembiljet.

Op dat stembiljet zijn de namen der gestelde en vooraf reeds bekend gemaakte candidaten in alphabetische volgorde vermeld.

Vóór eiken naam bevindt zich een zwart stemvak, waarin zich een wit stipje bevindt.

De kiezer moet zich met het stembiljet naar een der voor dit doel bestemde en ledig staanden lessenaar begeven en daar zijn stem uitbrengen, door het zwart maken met potlood van het witte stipje vóór den naam van den candidaat dien hij kiest.

Hij werpt vervolgens het door hem toegevouwen biljet in de stembus, nadat de voorzitter van het stembureau zich, zonder het biljet in de handen te nemen, overtuigd heeft, dat het aan de buitenzijde de gestempelde handteekening van den burgemeester draagt.

Openbaarheid Waarborgen tegen knoeierij.

De stemming en het openen der biljetten geschieden in het openbaar. Gedurende de zitting van het stembureau zijn de kiezers bevoegd in het stemlokaal te vertoeven, ten minste voor zoover de orde daardoor niet wordt verstoord en de stemming er niet door wordt belemmerd.

De kiezers hebben het recht om tegen de plaats gehad hebbende handelirgen hunne bezwaren in te brengen, waarvan in het procesverbaal van stemming melding wordt gemaakt.

Verkiezing in districten

Wanneer eene gemeente in kiesdistricten wordt verdeeld, bepaalt de gemeenteraad bij loting, met in acht neming van den tijd hunner aftreding, voor welk kiesdistrict elk der zitting hebbende leden geacht wordt gekozen te zijn.

Sluiten