Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geloofsbrieven.

Geloofsbrieven zijn de stukken waaruit de verkiezing van een bepaald persoon en zijn bevoegdheid om zitting te nemen op ontwijfelbare wijze blijkt.

De gemeenteraad onderzoekt die geloofsbrieven, door ze feitelijk

ter onderzoek aan eene commissie ter hand te stellen, die dan haar advies uitbrengt.

De raad doet ook uitspraak omtrent de geschillen, welke omtrent de verkiezing of de geloofsbrieven der gekozenen rijzen.

Bezwaren.

Zoowel de niet-toegelatene als ieder lid van den raad en de burgemeester, wanneer deze geen lid van den raad mocht zijn, kan binnen acht dagen na de beslissing bezwaren tegen de uitspraak van den raad bij gedeputeerde staten inbrengen.

Daarna is mede beroep op den koning toegelaten.

Tijd van zitting.

De leden van den raad hebben zitting gedurende zes jaar. Een derde gedeelte der leden treedt om de twee jaar af. De aftredenden zijn ook hier dadelijk herkiesbaar.

Eedsaflegging.

Bij de aanvaarding hunner betrekking leggen de leden van den raad den eed af, waarbij zij trouw zweren aan de grondwet en de wet en verder dat zij de belangen der gemeente met al hun vermogen zullen bevorderen.

Zuiveringseed.

Zij leggen ook den zoogenaamden zuiveringseed af, zijnde een plechtige verklaring dat zij, om de betrekking te verkrijgen aan niemand eenige giften of gaven hebben beloofd of gegeven en ook van niemand iets zullen aannemen.

Sluiten